02 4487 2654

Pavučinka - sluchové vnímanie

PDFTlačiťEmail
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Slovenká verzia: PaedDr. Andrea Čopáková Zvukové CD: Mgr. Monika Birošová, Mgr. Ivan Čabiňák V doskách formátu A5 nájdete 4 pracovné zošity a 2 zvuková CD. EAN: 978-80-7311-135-9 Rok vydania: 2013 Určen
Pavučinka - sluchové vnímaniePavučinka - sluchové vnímanie
Doprava Osobný odber za 0,00 €
Predajná cena20,00 €
Predajná cena bez DPH18,18 €
Zľava
48h.gif
Popis

Pavučinka  je súbor 4 pracovných zošitov na precvičovanie sluchovej a zrakovej percepcie. Pracovať s nimi môžu špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi, rodičia, teda všetci, ktorí  chcú pomôcť deťom so špecifickými  poruchami učenia, deťom s dyslexiou a dysotografiou, chybnou výslovnosťou  a  oslabeným percepčným vnímaním.

Pracovné zošity sú všeobecne  určené pre deti mladšieho školského veku. Avšak 1. zošit môžu používať už aj predškolské deti  a 4. zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy, ktoré sú vhodné tiež pre žiakov 2. stupňa  s oslabeným sluchovým vnímaním  a so špecifickými poruchami učenia.

Súčasťou prvých dvoch zošitov sú CD, keďže ide hlavne o sluchové vnímanie. Dieťa zadanie úlohy a  dané slová  nielen číta a spája s obrázkami, ale čo je najdôležitejšie, počúva správnu výslovnosť a opakuje.

Práca so slovami je založená na analyticko-syntetickej metóde. Dieťa počuté slová opakuje, rozkladá na slabiky, hlásky a opačne, z hlások tvorí slabiky, slová, ktoré používa vo vete.

Pracovný zošit č.1 môžu používať aj  predškolské deti. Sú tam cvičenia na rozvíjanie sluchovej pamäti, analýzy, rytmu a pozornosti. Úlohy sú na prvý pohľad jednoduché, robené  hravou formou, ale už tu sa objavia pojmy hláska, slabika, prvý, posledný a pod.

2. pracovný zošit slúži na nácvik sluchovej analýzy a syntézy, manipulácie s hláskami v slove a sluchovej pamäti. Dieťa slová počúva, opakuje, rozkladá na slabiky a hlásky, hľadá, identifikuje písmená, vyslovuje. Úlohy postupujú od jednoduchších k náročnejším.

V 3. zošite si žiak postupne osvojuje rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások. Úlohy tohto typu  sa objavia už  v 1. zošite kvôli zvukovej nahrávke, keďže CD je len  pri 1. a 2. zošite. V týchto cvičeniach ide o nácvik automatického používania krátkych a dlhých samohlások znova pri zapojení čo najviac zmyslov vrátane  správnej výslovnosti.

Vo 4. pracovnom  zošite ide o rozlišovanie mäkkých a tvrdých  slabík di,ti,ni a dy,ty,ny a rozlišovanie sykaviek.  Chyby v týchto javoch sú špecifické pre žiakov s dysortografiou, nesprávnou výslovnosťou a opäť  s nedostatočne rozvinutým sluchovým vnímaním. Tento zošit môžu používať aj starší žiaci kvôli náročnejším úlohám a obsahu.

Práca so zvukovým doprovodom vyžaduje určité tempo práce, ale CD sa dá zastaviť a úlohy zopakovať. Pri práci s pracovnými zošitmi je dôležitá pravidelnosť v kratších časových intervaloch. V prvých dvoch zošitoch je veľa obrázkov, ktoré dieťa bude spájať so slovami, úlohy bude vypracovávať hravou formou, v ďalších dvoch je viac práce so slovami, slovnými spojeniami a vetami. Od začiatku sa oboznamuje s pojmami hláska krátka a dlhá, slabika  mäkká a  tvrdá, slovo, veta, učí sa narábať so slovami. Avšak všetky 4 pracovné zošity sledujú spoločné ciele, rozvoj kognitívnych funkcii, teda cvičenie správnej výslovnosti,  rozvoj sluchového, zrakového vnímania  a diferenciácie,  nácvik pozornosti a orientácie,  rozvíjanie zrakovej a sluchovej pamäti.

Pri práci s pracovnými zošitmi Pavučinka vám želáme veľa pracovných úspechov.

Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.