02 4487 2654sÚKROMNÉ 
centrum Špeciálno - Pedagogického Poradenstva

 

KUPOZ - program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD

V rámci širokej ponuky našich služieb Vám ponúkame terapeutickú starostlivosť o Vaše dieťa, v prípade že má ťažkosti s pozornosťou (ADHD/ADD) alebo iné ťažkosti ako napríklad poruchy učenia, ťažkosti s pomalým pracovným tempom, neurotické ťažkosti a pod.


Program KUPOZ je použiteľný u detí od 8 do 12 rokov. Možná je však aj jeho indikácia pri ťažkostiach s pozornosťou, pamäťou aj po rôznych poškodeniach mozgu.

Celý článok...

KUPREV - primárny preventívny individuálny program

Máte doma predškoláka? Chcete pomôcť vašemu dieťaťu lepšie sa pripraviť na vstup do základnej školy? Javí sa vaše dieťa ako hyperaktívne? Možno práve pre Vás je určený program KUPREV.

Program KUPREV je určený pre:

- deti od 4 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky,
- je možné využiť ho plošne a to aj pre horšie mentálne vybavené deti...

 

Celý článok...

Dyslexia - porucha čítania - Pomôžeme Vaším deťom s čítaním !!!

Dyslexia je definovaná ako špecifická porucha čítania, presnejšie porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťa zúčastňuje štandardnej školskej výučby, má primeranú inteligenciu a sociálnu a kultúrnu príležitosť a kontakty a nevykazuje známky zrakového, alebo sluchového postihnutia. Dyslexia je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajín. Výskumy dokazujú, že týmto ochorením trpí 4 až 8 % žiakov základných škol. Dyslexia je biologicky podmienená a môže sa prejavovať, okrem neschopnosti čítať aj veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie.

Celý článok...

Dysgrafia - porucha písania
Pomôžeme Vaším deťom pri písaní !!!

Dysgrafia je špecifická porucha písania. Deti s poruchou písania nie sú schopné správne napodobniť tvar písmeniek, alebo často vynechávajú niektoré detaily písmeniek. Stáva sa to napríklad u písmena m, keď dieťa napíše o jeden „kopček“ viac, alebo menej. Písmo dysgrafika býva zvyčajne neupravené, škrabopisné, no napriek tomu musí dieťa vynakladať priveľké úsilie, no výsledný efekt býva zlý.

Celý článok...

Dysortografia - porucha pravopisu
Pomôžeme Vašim deťom s pravopisom !!!

Dysortografia je špecifická porucha pravopisého písania. Dieťa máva zvyčajne obmedzenú citlivosť pre jazyk, ktorá sa môže prejavovať aj v hovorenej reči. Možno ju definovať ako neschopnosť naučiť sa gramaticky správne písomne vyjadrovať, napriek tomu, že dieťa má prijateľné rozumové schopnosti a inteligencia je tiež v norme. Dieťaťu nechýba ani primeraná výchovná a vyučovacia stimulácia. Dysortografia sa môže vyskytovať aj v kombinácii s dyslexiou, či dysgrafiou

Celý článok...

Dyskalkulia - porucha počítania
Pomôžeme Vaším deťom s počítaním !!!

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, prejavujúca sa neschopnosťou počítať, napriek tomu, že takto postihnuté dieťa nevykazuje známky znížených rozumových a intelektových schopností a je vzdelávané štandardným spôsobom v bežnej škole. Dyskalkúlia, čiže porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Moderná veda predpoklada, že pôvod tejto poruchy sa nachádza v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými operáciami.

Celý článok...
 

 

Psychoterapia - individuálna, párová a rodinná

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že psychoterapia je proces, počas ktorého psychoterapeut pomáha klientovi (pacientovi) postupne sa vyrovnávať s problematickými, alebo nepríjemnými zážitkami, situáciami a oblasťami jeho života. Psychoterapeut sprevádza klienta na ceste k dosiahnutiu zmien, ktoré si sám klient praje. Psychoterapia je teda liečebné a terapeutické pôsobenie na klienta psychologickými metódami, ktoré mu prinášajú žiaduce zmeny v prežívaní, v správaní i v spôsobe jeho fungovania v živote a tým aj v jeho osobnosti. Psychoterapia môže mať aj podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu. Psychoterapiu môže vykonávať výlučne psychoterapeut, ktorý je predovšetkým lekár, alebo psychológ, ktorý sa v psychoterapii dlhodobo vzdelával a je certifikovaný, alebo je v psychoterapeutickom výcviku. V priebehu psychoterapie sa klient viac kontaktuje so svojimi vnútornými procesmi a so svojou vnútornou silou, emóciami a prežívaním. Postupne je uvoľnenejší, silnejší, vyrovnanejší, chápavejší, milší a úprimnejší vo vzťahu k sebe a k ostatnému okoliu. Psychoterapia vedie k celkovému zlepšeniu kvality života a vo vzájomných rodinných, partnerských a pracovných vzťahoch.

Prihlasovací formulár na vyšetrenie psychickej spôsobilosti kvôli zbrojnému preukazu, nájdete na konci tohto článku.

Táto psychodiagnostika je určená pre:

1. Žiadatelia o zbrojný preukaz - podľa novely zákona 190/2003 platnej od 1. mája 2011 sa musí každý žiadateľ o zbrojný preukaz podrobiť vyšetreniu u klinického psychológa. Vyšetrenie trvá približne dve hodiny a zahŕňa v sebe zber anamnestických údajov, vyplnenie čestného vyhlásenia, vyšetrenie pomocou štandardizovanej psychologickej batérie zameranej na pozornosť, reakčnú pohotovosť, senzomotorickú reaktivitu, intelektovú úroveň, vyšetrenie štruktúry osobnosti.

Prihlasovací formulár na vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča, nájdete na konci tohto článku.

Táto psychologická diagnostika je určená pre:

1. vodičov - profesionálov (taxikár, kuriér, doručovateľ, vodič skupín a podskupín C, D, E),

2. vodičov povinným podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti (3 závažné priestupky v priebehu 12 mesiacov, odobratý vodičský preukaz na viac ako 2 roky, prípadne iný dôvod),

3. vodičov s odobratým vodičským oprávnením (odobratý vodičský preukaz kvôli jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok, resp. z iného dôvodu),

program na rozvoj kognitívnych schopností, jazyka a exekutívnych funkcií

Má vaše dieťa problémy s pamäťou, pozornosťou alebo orientáciou v priestore?
Nevie sa poriadne sústrediť pri domácich úlohách či pri bežných aktivitách?
Chceli by ste zlepšiť svojmu dieťaťu logické myslenie či schopnosť efektívnejšie riešiť problémy?

HAPPY NEURON ponúka množstvo cvičení v podobe hier, pri ktorých si dieťa nielen zlepší svoje schopnosti, no aj sa zabaví a zasmeje!

 Pre koho je HAPPY NEURON určený?
  • program HAPPY NEURON  je určený ako pre deti, tak i pre dospelých alebo seniorov s poruchami pozornosti a pamäti,
  • vhodný je pre deti s neurologickými poruchami a poruchami s dopadom na centrálnu nervovú sústavu (epilepsia, metabolické poruchy, vývinové poruchy, úrazy hlavy).

Znaleckú činnosť je možné vykonávať podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – na základe ich zápisu do ZOZNAMU znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vykonáva MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR.


Náš znalec: PhDr. František Valúch je vedený Ministerstvomm spravodlivosti SR pod ev. č. 915228 ako znalec v odbore: 340000 – Psychológia

Odvetvie: 340100 - Klinická psychológia detí
Odvetvie: 340200 - Klinická psychológia dospelých
Odvetvie: 340400 - Psychológia sexuality
Odvetvie: 340500 - Psychológia dopravy


Znalecké posudky a iné znalecké úkony vypracováva na žiadosť orgánov štátnej, alebo verejnej moci, fyzických, právnických a súkromných osôb. V priebehu celého roka je schopný bez väčších zdržaní a prieťahov pružne reagovať na potreby vyhotovenia všetkých znaleckých úkonov pre súdy, orgány činných v trestnom konaní, vyšetrovateľov PZ SR, advokátov, obhajcov a iných zadávateľov a tým prispieť k urýchleniu procesu niektorých prípadov.

V súčasnosti sa zaoberá problematikou posudzovania následkov trestnej činnosti u detí a dospelých, posudzovaniu ich svedeckých výpovedí, riešeniu situácií detí v rozvodových konaniach, úpravou styku maloletých detí s rodičmi v čase po ich rozchode, posudzovaniu výchovnej spôsobilosti rodičov, starých rodičov, pestúnov

V odbore psychológia je Taktiež PhDr. František Valúch spôsobilý vyhotoviť znalecké posudky v oblastiach týkajúcich sa posúdenia:

- intelektových schopností, pamäti, osobnosti, motivácie obvineného, alebo svedka
- sklony ku konfabulácii, alebo skresľovaniu výpovede
- vierohodnosti výpovede svedka, alebo poškodeného
- vhodnosti konfrontácie svedka, poškodeného a obvineného z psychologického hľadiska
- dôsledky trestného činu na duševné zdravie poškodeného, príp. trvalosť následkov
- sťaženia spoločenského uplatnenia v dôsledku telesnej, alebo duševnej traumy
- zmeny psychických funkcií v dôsledku zneužívania psychotropných látok.

Kontakt so znalcom je možný výlučne osobne, alebo telefonicky !!!
Sms správy, e-mail, Facebook a iné spôsoby off-line komunikácie sú veľmi nevhodné !!!

 

Autogénny tréning 2. stupeň

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate „TU“.

Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

OVLÁDNITE SAMI SEBA !!!
BUĎTE PÁNOM SVOJMU TELU, MYSLI !!!
PRIHLÁSTE SA DO SKUPINY !!!

V našom Psychologickom a Fyziatrickom Centre organizujeme Autogénny Tréning (AT) aj pre skupiny. O tom čo je autogénny tréning sa dočítate „TU“.
Autogénny Tréning, ďalej len „AT“, sa rozdeľuje na prvý a druhý stupeň podľa náročnosti nácviku, definícii formuliek a stupňa nacvičených schopností a zručností klienta. Zvyčajne (odporúča sa) klient absolvuje najprv prvý stupeň AT a potom začne druhým stupňom.

Dyskalkulia - porucha počítania
Pomôžeme Vaším deťom s počítaním !!!

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, prejavujúca sa neschopnosťou počítať, napriek tomu, že takto postihnuté dieťa nevykazuje známky znížených rozumových a intelektových schopností a je vzdelávané štandardným spôsobom v bežnej škole. Dyskalkúlia, čiže porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Moderná veda predpokladá, že pôvod tejto poruchy sa nachádza v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými operáciami.
Ako vám môžeme pomôcť?

Dysortografia - porucha pravopisu
Pomôžeme Vašim deťom s pravopisom !!!

Dysortografia je špecifická porucha pravopisého písania. Dieťa máva zvyčajne obmedzenú citlivosť pre jazyk, ktorá sa môže prejavovať aj v hovorenej reči. Možno ju definovať ako neschopnosť naučiť sa gramaticky správne písomne vyjadrovať, napriek tomu, že dieťa má prijateľné rozumové schopnosti a inteligencia je tiež v norme. Dieťaťu nechýba ani primeraná výchovná a vyučovacia stimulácia. Dysortografia sa môže vyskytovať aj v kombinácii s dyslexiou, či dysgrafiou.

Ako vám môžeme pomôcť?

DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.