02 4487 2654

Psychologické testy a testové batérie

Psychologické testy osobnosti - osobnostné dotazníky, projektívne testy
Psychologické testy agresivity
Psychologické inteligenčné testy a testové batérie
Psychologické testy pozornosti
Psychologické testy školskej zrelosti
Psychologické testy sociálnych zručností
Psychologická testová batéria pre vodičov
Psychologická testová batéria pre držiteľov zbraní


Psychologické testy pre zamestnávateľov

Testy všeobecných schopností

Testy sú založené na najnovších teóriách myslenia, riešenia problémov a inteligencie.
Skladajú sa zo 4 samostatne použiteľných testov:

  • Verbálny - je založený na analógiach ako základnej operácii, pri ktorej sa využívajú všetky kognitívne schopnosti.
  • Nonverbálny - zisťuje chápanie vzťahov medzi tvarmi.
  • Numerický - zisťuje vzťahy medzi číslami (analógie, numerické rady).
  • Priestorový - treba rozhodnúť, či z predložených plošných útvarov možno vytvoriť priestorové útvary (využíva kódovanie, rotáciu a porovnanie komplexných vizuálnych obrazcov).

Testy umožňujú zisťovať schopnosti logicky myslieť, porozumieť a prispôsobiť sa novým situáciám a pracovným požiadavkám. Vychádza sa z dôležitosti uvedených schopností pri každodennom riešení problémov.

Testy poskytujú informáciu pre zamestnávateľov pri výbere uchádzačov, ktorí sa najviac hodia na výkon danej práce, resp. pri preraďovaní zamestnancov do iných pracovných zaradení, ako aj pri výbere uchádzačov na školiace kurzy.

Hodonotenie manažérskych predpokladov - GMA

Jedná sa o sériu testov, v originále vydaných firmou NFER - NELSON, ktoré sú zamerané na výber a hodnotenie uchádzačov o funkciu managéra, prípadne o rôzne vedúce funkcie. Umožňuje zisťovať štruktúru schopností, ktoré úzko súvisia so schopnosťami úspešne pracovať aj vo vysokých funkciách v oblasti priemyslu, obchodu, služieb a pod. Je praktickým a dobrým nástrojom pre zachytenie a identifikáciu absolventov škôl s predpokladmi pre rýchly postup, tiež vytypovanie pracovníkov s managerskými schopnosťami a identifikáciu ich management - potenciálu. Obsahuje tri rady testov: numerický, verbálny a abstraktný. Každý z nich má paralelnú formu A, B.

1) Numerický test zisťuje mieru numerického úsudku (nie je to test aritmetický) a poskytne údaj o úrovni schopnosti v takých numerických schopnostiach, ktoré sú čoraz viac žiadané u súčasného manažéra.

2) Verbálny test je prostriedkom na diagnostikovanie schopnosti verbálneho chápania a kritického myslenia, ktoré majú význam v managerských funkciách. Dobre diferencuje osoby, ktoré sú schopné spájať schopnosti s praktickým úsudkom.

3) Abstraktný test (neverbálny) sleduje schopnosti, ktoré sú v psychologickej literatúre označované ako "fluidná inteligencia", divergentné myslenie, induktívny vzhľad, flexibilita. Kladie dôraz na úroveň myslenia na základe pochopenia podstaty riešenia.

Testy možno administrovať spolu, ale aj individuálne (každý má samostatnú príručku),

Inventórium zamestnaneckého stresu

Inventórium meria tie oblasti prispôsobenia sa zamestnaniu, ktoré zahŕňajú nielen zamestnanecký stres, ale tiež stres vyvolaný neschopnosťou vyrovnať sa so stresormi na pracovisku a v iných prostrediach, ako aj zdroje zvládania záťaže dostupné jednotlivcovi s cieľom uvoľniť napätie.

OSI –R hodnotí 3 dimenzie prispôsobenie sa zamestnaniu:

Zamestnanecký stres sa meria pomocou skupiny šiestich škál, ktoré pokrýva dotazník zamestnaneckých rolí. Dotazník meria: rolu preťaženia, rolu nedostatočnosti (kvalifikácia), nejednoznačnosť role, rolu hranice (obmedzujúce podmienky), zodpovednosti a fyzického prostredia.

Psychologické napätie sa meria skupinou štyroch škál, ktoré pokrýva dotazník osobného napätia. Dotazník odráža emocionálne odpovede v štyroch hlavných kategóriách: odborné (profesionálne) napätie, psychologické napätie, interpersonálne napätie a fyzické napätie.

Zdroje zvládania
sa merajú štyrmi škálami, ktoré pokrýva dotazník osobných zdrojov (odpočinok, zotavenie, starostlivosť o seba, sociálna podpora a racionálno/kognitívne zvládanie).ŠKÁLA SOCIÁLNEJ ATMOSFÉRY V SKUPINE
Škála poskytuje analýzou 10 dimenzií sociálnej atmosféry, jej štruktúry i celkového stavu údaje v troch úrovniach: na úrovni jednotlivca, na úrovni skupiny a na vnútroskupinovej úrovni.

HODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI VEDÚCICH PRACOVNÍKOV
Metóda je založená na analytickom princípe hodnotenia úrovne pracovníkov v zmysle kritérií úspešnosti: osobnostné vlastnosti a schopnosti, kvalifikačné schopnosti, postoje a správanie v pracovnej činnosti, pracovné výsledky, výkonnosť, štýl a zameranosť práce.
Our website is protected by DMC Firewall!
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.