02 4487 2654

Prihlasovací formulár na vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča, nájdete na konci tohto článku.

Táto psychologická diagnostika je určená pre:

1. vodičov - profesionálov (taxikár, kuriér, doručovateľ, vodič skupín a podskupín C, D, E),

2. vodičov povinným podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti (3 závažné priestupky v priebehu 12 mesiacov, odobratý vodičský preukaz na viac ako 2 roky, prípadne iný dôvod),

3. vodičov s odobratým vodičským oprávnením (odobratý vodičský preukaz kvôli jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok, resp. z iného dôvodu),

 

4. žiadateľov o vodičské oprávnenie (skupiny C, D, E),

5. vodičov s právom prednostnej jazdy (VRZ),

7. vodičov prevážajúcich nebezpečné veci (ADR),

8. vodičov žiadajúcich vydanie vodičského preukazu po odcudzení, strate,

9. inštruktorov autoškoly.

10. PRE VODIČOV S ODOBRATÝM VODIČSKÝM PREUKAZOM KVÔLI JAZDE POD VPLYVOM ALKOHOLU, PRÍPADNE INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ZABEZPEČUJEME ODBORNÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO.

OHĽADOM CENY NÁS KONTAKTUJTE TELEFONICKY.

V našom neštátnom zdravotníckom zariadení vykonávame odborné psychologické vyšetrenia psychickej spôsobilosti za účelom získania dokladu o psychickej spôsobilosti vodičov. Vyšetrenie vykonávame denne počas prevádzkových hodím (v sobotu po dohode), trvá cca 2 hodiny a uskutočňuje sa pomocou špeciálnej techniky, bez čakania. Ponúkame rýchly servis, osobný prístup a výborné ceny.

Zákon číslo 8/2009 Z. z. - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 8/2009 Z. z.) ktorý bol zverejnený v zbierke zákonov 16. 1. 2009 a nadobudol účinnosť 1. 2. 2009 (zmeny zákona: 84/2009 Z.z.(1.4.2009), 188/2009 Z.z.(1.6.2009), 199/2009 Z.z.(31.5.2009), 144/2010 Z.z.(1.6.2010), 119/2011 Z.z. (1.5.2011), 249/2011 Z.z. (1.8.2011), XXX/2011 Z.z.(1.11.2011)), v ktorom je aproximovaná smernica Rady 91/439/ EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch v znení neskorších zmien a doplnkov. V zákone č. 8/2009 Z. z. je zavedená povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu pre žiadateľov o vodičské oprávnenie vybraných skupín, vodičov profesionálov (zasielateľstvo, taxi a pod.), vodičov s právom prednostnej jazdy, vodičov prepravujúcich nebezpečné veci, tiež vodičov podrobujúcich sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti z rôznych dôvodov.

 

§ 88 Zákona číslo 8/2009 definuje PSYCHICKÚ SPÔSOBILOSŤ nasledovne:

(1) Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

(2) Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

(3) Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra služobný psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru s takýmto certifikátom a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby psychológ Slovenskej informačnej služby s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“). Ak na základe záveru psychologického vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzovaná osoba. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj zamestnávateľ posudzovanej osoby, ak je to potrebné na výkon zamestnania alebo povolania.

(4) Psychická spôsobilosť môže byť na základe psychického stavu posudzovanej osoby podmienená pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu alebo inými obmedzeniami podľa záverov psychologického vyšetrenia. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom.

(5) Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa


a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

(7) Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, je povinná posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia predložiť čestné vyhlásenie k jej psychickému stavu a preukázať svoju totožnosť.

(8) Čestné vyhlásenie podľa odseku 7 obsahuje

a) meno a priezvisko osoby,

b) dátum narodenia osoby,

c) adresu pobytu osoby,

d) skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,

e) skupiny vodičských oprávnení, ku ktorým osoba žiada vykonať psychologické vyšetrenie,

f) účel, na ktorý má byť vozidlo podľa písmena e) využívané,

g) vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti, k prekonaným a prebiehajúcim ochoreniam, k pravidelnému užívaniu liekov, k aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu a k užitiu alkoholu alebo iných návykových látok bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia a k ostatne vykonanému psychologickému vyšetreniu,

h) dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.

(9) Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

(10) Ustanovenia odsekov 6 a 9 sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, ktorí vedú vozidlá s právom prednostnej jazdy; títo príslušníci sú povinní podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam v rozsahu a lehotách určených ministrom vnútra Slovenskej republiky.

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred a to osobne, alebo telefonicky. Vyšetrenie vykonávame jednotlivo, alebo v skupinách. Doklad o psychickej spôsobilosti vydávame klientom do 24 hodín bez príplatku a do dvoch hodín s príplatkom 20,00 €. Na vyšetrenie je potrebné prísť osobne a dobrom psychickom stave, s dokladom totožnosti, s vodičským oprávnením (neplatí pre vodičov s odobratým vodičským oprávnení a pre žiadateľov o vydanie vodičského oprávnenia). Klient nesmie pred vyšetrením požiť žiadne psychotropne a omamné látky, drogy, lieky ovplyvňujúce psychický stav, pozornosť a koncentráciu, a ani alkoholické nápoje. Tieto faktory by mohli významne ovplyvniť a zhoršiť výkony v jednotlivých testoch, čo by mohlo mať za následok záver "nespôsobili na vedenie motorového vozidla".


PREHĽAD AKTUÁLNEJ LEGISLATÍVY VZŤAHUJÚCEJ SA K PROBLEMATIKE

Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke - ÚPLNÉ ZNENIE

Predpis č. 9/2009 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - ÚPLNÉ ZNENIE

Ak sa chcete prihlásiť na psychologické vyšetrenie vodičov za účelom získania dokladu o psychickej spôsobilosti, vyplňte prosím tento prihlasovací formulár a stlačte tlačidlo

Prihlasovací formulár na dopravno - psychologické vyšetrenie pre vodičov

Záväzne sa prihlasujem na psychodiagnostické vyšetrenie vodiča za účelom získania dokladu o psychickej spôsobilosti. Odoslaním tohto formulára vyjadrujem prevádzkovateľovi týchto stránok svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.
Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci email a zobrazí sa Vám text potvrdzujúci odoslanie Vašej prihlášky.
sem môžete napísať text správy, prípadne iné poznámky
opíšte verifikačný kód z obrázku
captcha

 

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.